Rooilijnplan Oude Weg

Definitieve vaststelling rooilijnplan Oude Weg

BUURTWEGWIJZIGINGEN

BERICHT

Het College van burgemeester en schepenen van Zulte brengt ter kennis van het publiek dat de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, in haar zitting van 1 maart 2018 beslist heeft het rooilijnplan voor een deel van de Oude Weg (buurtweg 4) definitief vastgesteld. De personen die zich door de beslissing van de deputatie benadeeld mochten achten, kunnen er beroep tegen aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Dit beroep moet aan de heer gouverneur van de provincie (Provinciehuis, Gouvernementstraat nr. 1, 9000 Gent) bezorgd worden binnen de 15 dagen volgend op onderhavige afkondiging.

Dit bericht zal van heden tot 26 maart 2018 aanstaande aangeplakt blijven.

Zulte, 12 maart 2018

Terug naar alle nieuws