Adviesraad lokale economie

KMO

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 24
F 09 243 14 01
kmo@zulte.be
Medewerkers

Taakstelling

De raad lokale economie handelt vanuit het belang van de lokale economie in Zulte. Alle leden van de raad dragen hiertoe bij vanuit hun persoonlijke ervaring zonder afbreuk te doen aan het algemeen belang. Daarnaast heeft de adviesraad lokale economie tot doel:

 • op te treden als spreekbuis en belangenverdediger naar het gemeentebestuur toe, en dit ter verantwoording van de belangen van alle, van sommige of van een groep van meerdere ondernemers, wanneer deze belangen in het gedrang dreigen te komen, ingevolge bepaalde gemeentelijke initiatieven of beslissingen;
 • het promoten van de Zultse economie;
 • overleg tot stand te brengen tussen actoren van lokale economie enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.

De adviesraad voor lokale economie heeft als specifieke opdracht advies geven bij alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk economisch beleid en de plaatselijke middenstand.

De raad is in wezen een ondersteunend orgaan en kan advies verlenen op verzoek van de gemeente, maar ook op eigen initiatief. 

De definitieve beslissing wordt genomen door het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad.

Samenstelling

In de raad voor lokale economie zetelen volgende personen:

 • Blomme Jan
 • Claus Inge
 • Colpaert Nathalie
 • Bert Verbauwhede
 • De Smet Marc
 • Desmet Walter
 • Lassuyt Peter
 • Lippens Cindy
 • Rommel Andy
 • Tijtgat Franck
 • Van Colenberghe Frank
 • Van Hessche Koen
 • Van Vynckt Dimitri
 • Van den Weghe Xavier
 • Verhalle Dieter

De raad voor lokale economie wordt uitgebreid met volgende deskundige leden die geen zelfstandige activiteit uitoefenen op ons grondgebied, maar wel woonachtig zijn in de gemeente Zulte. 

Deze waarnemende leden hebben geen stemrecht.

 • Claeys Wouter
 • Pouseele Jeroen

Op de adviesraad van maandag 24 juni 2013 werd de voorzitter en ondervoorzitter voor de adviesraad lokale economie verkozen:

 • Van den Weghe Xavier (voorzitter)
 • Blomme Jan (ondervoorzitter)

Het secretariaat wordt verzorgd door de ambtenaar lokale economie Bianca Declerck.  Schepen voor lokale economie Sophie Delaere is waarnemend lid van de adviesraad.

Het reglement ( 67.4 kB) voor de werking van de adviesraad lokale economie vindt u hier.