Subsidie voor het inzamelen van zwerfvuil

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen de verenigingen (zowel feitelijk als vzw’s) en de scholen die een werking hebben op het grondgebied van de gemeente Zulte, een toelage krijgen voor het inzamelen van zwerfvuil onder de voorwaarden van dit reglement ( 52.3 kB).

Onder zwerfvuil wordt verstaan: het afval welke men aantreft in wegbermen, langs voetwegen en waterlopen.

De toelage voor het inzamelen van zwerfvuil wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

1. de vereniging of school doet uiterlijk 30 dagen voor de geplande datum van inzameling een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen tot het bekomen van een toelage voor het inzamelen van zwerfvuil.

Deze aanvraag bevat:

  • de datum van inzameling;
  • het traject waarlangs zwerfvuil zal ingezameld worden;
  • het vermoedelijke aantal deelnemers aan de actie;
  • de plaats waar het ingezamelde afval wordt verzameld;
  • een verklaring dat het ingezamelde afval wordt gescheiden in volgende fracties:
   • PMD (plastiek flessen, deksels, schroefdoppen en drankkartons)
   • papier en karton
   • metalen andere dan deze bedoeld in PMD
   • grof (brandbaar) vuil
   • glas (sortering op kleur)
   • steengruis
   • rubberbanden

2. het college van burgemeester en schepenen, op advies en strikte instructies van de milieuambtenaar, zal ten laatste 15 dagen voor de geplande datum van inzameling schriftelijk haar goedkeuring of weigering en eventuele opmerkingen overmaken aan de aanvrager. Het college van burgemeester en schepenen deelt de voorwaarden bepaald in dit reglement mee aan de aanvrager.

De goedkeuring houdt niet in dat de deelnemers van de zwerfvuilopruimactie in opdracht of onder toezicht van het gemeentebestuur of zijn aangestelden handelen.

De vereniging of school dient, vooraleer de toelating wordt verleend, aan het gemeentebestuur het bewijs voor te leggen dat zij voor die activiteit gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.

3. de ingezamelde fracties worden door de vereniging of school zelf aangebracht naar het containerpark in samenspraak met de toezichters van het containerpark.

4. een toezichter aangesteld door het college van burgemeester en schepenen maakt een verslag op van de zwerfvuilactie.

Het verslag bevat minstens volgende gegevens:

  • ingezamelde hoeveelheid (volume of gewicht) per fractie;
  • een beschrijving van het traject waarlangs het zwerfvuil effectief werd verwijderd;
  • een verklaring dat de voorwaarden van dit reglement volledig of slechts gedeeltelijk werden nageleefd.

Het verslag wordt uiterlijk 30 dagen na de dag van inzameling voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de lengte van het traject waarlangs zwerfvuil werd ingezameld, van het aantal zwerfvuilacties alsook van de mate waarin het zwerfvuil verwijderd werd:

1° Subsidie per zwerfvuilactie in lopende jaar:

A = B X C

A = het bedrag van de toelage, maximum 150 euro per inzameling

B = de lengte van het traject (lm) x 0,0050 euro/lm met een maximum van 50 euro

C = factor afhankelijk van de mate waarin het zwerfvuil werd verwijderd en gesorteerd per fractie

1 = slecht
2 = goed
3 = zeer goed

De controle van de factoren B en C wordt uitgevoerd door een aangestelde van het college van burgemeester en schepenen.

2° Indien 2 of meer zwerfvuilacties uitgevoerd worden in 1 lopende jaar, dan wordt een bonus toegekend van 75 euro.

Elke aanvrager kan in de loop van hetzelfde kalenderjaar een maximale subsidie bekomen van 375 euro.

De toelage wordt betaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het verslag zoals bepaald in punt 4.