Gemeentelijke renovatiepremie

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Wat?

Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het renoveren van een woning of het verbouwen door renovatiewerken van een niet-residentieel gebouw tot woning, minimum 40 jaar in gebruik, onder de volgende voorwaarden:

De aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te duiden welke werken hij van plan is uit te voeren. De renovatiewerken moeten op minstens 6.200 euro, inclusief btw, worden geraamd, te bewijzen met facturen niet ouder dan 1 jaar. De bevoegde ambtenaar kan een onderzoek ter plaatse instellen om na te gaan of de geplande renovatiewerken geheel of gedeeltelijk als renovatiewerken kunnen worden beschouwd. In geval van plaatsonderzoek wordt dit ten laatste 15 dagen na de indieningsdatum aan de aanvrager meegedeeld.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de geplande werken onvoldoende zijn om de woning behoorlijk te renoveren, kunnen bijkomende werken worden opgelegd. De woning moet na de uitvoering van de werken voldoen aan de normen gesteld door de Minister.

De als renovatiewerken aan te nemen werken zijn opgedeeld in noodzakelijke en facultatieve werken, zoals vermeld op de aanvraagformulieren.

De basispremie voor een renovatie bedraagt 5% van de kosten van de werken met een maximum van 620 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met een aanvullende premie van 62 euro per persoon ten laste.

Volgende personen worden beschouwd als persoon ten laste:

De renovatiepremie kan in twee verschillende fasen worden opgenomen. De kostprijs van iedere fase moet minimum 6.200 EUR inclusief BTW bedragen. De totale maximumpremie blijft beperkt tot 620 euro + 62 euro per persoon ten laste.

Als het totale bedrag werd bereikt, kan geen nieuwe renovatiepremie meer worden toegekend.

reglement ( 557.3 kB)

Formulieren

Voor het aanvragen van de premie moeten zowel het "aanvraagformulier renovatiepremie" als het "formulier B" ingevuld worden.
Er wordt aangeraden om de toelichting volledig door te nemen voordat de premie wordt aangevraagd.