Gemeentelijke renovatiepremie

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Wat?

Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het renoveren van een woning of het verbouwen door renovatiewerken van een niet-residentieel gebouw tot woning, minimum 40 jaar in gebruik, onder de volgende voorwaarden:

 • fysische meerderjarige personen (geen rechtspersonen zoals vzw, bvba, nv, …) kunnen een aanvraag indienen voor:
  - het renoveren van een woning;
  - het verbouwen door renovatiewerken van een niet-residentieel gebouw tot woning.
 • de aanvrager moet of zal de gehele woning of het gebouw in volle eigendom hebben of het volledige vruchtgebruik ervan hebben. De kostprijs van de renovatiewerken inclusief btw moet volgens de raming minstens 6.200 euro bedragen. Voor specifieke aanpassingswerken voor bejaarden en gehandicapten vervalt de voorwaarde van de kostprijs.
 • de eerste ingebruikneming van de woning of van het niet-residentieel gebouw moet minimum 40 jaar bedragen en het kadastraal inkomen mag niet meer bedragen dan 1.115,52 euro (niet-geïndexeerde bedrag).
 • het verkrijgen van deze premie houdt in dat de aanvrager de verbintenis aangaat dat hij/zij binnen een termijn van drie jaar na de indieningsdatum de woning volledig zal betrekken en zo nodig de bevoegde ambtenaren de toegang zal geven tot de woning om de naleving van de gestelde voorwaarden te controleren. De indieningsdatum is de datum waarop het bestuur de aanvraag ontvangt of de datum van aangetekende zending ervan.
 • De aanvraag moet vergezeld zijn van een attest waaruit het kadastraal inkomen blijkt.

De aanvrager dient op het aanvraagformulier aan te duiden welke werken hij van plan is uit te voeren. De renovatiewerken moeten op minstens 6.200 euro, inclusief btw, worden geraamd, te bewijzen met facturen niet ouder dan 1 jaar. De bevoegde ambtenaar kan een onderzoek ter plaatse instellen om na te gaan of de geplande renovatiewerken geheel of gedeeltelijk als renovatiewerken kunnen worden beschouwd. In geval van plaatsonderzoek wordt dit ten laatste 15 dagen na de indieningsdatum aan de aanvrager meegedeeld.

Als uit dit onderzoek blijkt dat de geplande werken onvoldoende zijn om de woning behoorlijk te renoveren, kunnen bijkomende werken worden opgelegd. De woning moet na de uitvoering van de werken voldoen aan de normen gesteld door de Minister.

De als renovatiewerken aan te nemen werken zijn opgedeeld in noodzakelijke en facultatieve werken, zoals vermeld op de aanvraagformulieren.

De basispremie voor een renovatie bedraagt 5% van de kosten van de werken met een maximum van 620 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met een aanvullende premie van 62 euro per persoon ten laste.

Volgende personen worden beschouwd als persoon ten laste:

 • het inwonend kind waarvoor op de indieningsdatum kinderbijslag of wezentoeslag wordt uitbetaald;
 • elke erkende ernstig gehandicapte (aanvrager of familielid) die deel uitmaakt van het gezin, die ook de gerenoveerde woning zal betrekken.

De renovatiepremie kan in twee verschillende fasen worden opgenomen. De kostprijs van iedere fase moet minimum 6.200 EUR inclusief BTW bedragen. De totale maximumpremie blijft beperkt tot 620 euro + 62 euro per persoon ten laste.

Als het totale bedrag werd bereikt, kan geen nieuwe renovatiepremie meer worden toegekend.

reglement ( 557.3 kB)

Formulieren

Voor het aanvragen van de premie moeten zowel het "aanvraagformulier renovatiepremie" als het "formulier B" ingevuld worden.
Er wordt aangeraden om de toelichting volledig door te nemen voordat de premie wordt aangevraagd.