Gemeentelijke bouw- of aankooppremie

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Gewijzigde voorwaarden sinds 1 januari 2014.

Wat ?

Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het bouwen, laten bouwen of kopen van een woning onder de volgende voorwaarden:

 • fysische meerderjarige personen (geen rechtspersonen zoals vzw, bvba, nv, …) kunnen - voor zover ze een hypothecaire lening afsluiten bij een erkende kredietinstelling - een aanvraag indienen voor:
  - het bouwen of laten bouwen van een huis/appartement voor eigen rekening en eigen gebruik;
  - het kopen bij een overeenkomst van een huis of appartement in de privé sector. Het kopen/bouwen van een sociale woning komt niet in aanmerking.
 • het verkrijgen van deze premie houdt in dat degene die de premie aanvraagt de verbintenis aangaat dat hij/zij binnen een termijn van drie jaar na indieningsdatum de woning volledig zal betrekken en zo nodig de toezichthoudende ambtenaren toegang zal geven tot de woning om de naleving van de gestelde voorwaarden te controleren. De indieningsdatum is de datum waarop het bestuur de aanvraag ontvangt of de datum van de aangetekende zending.
 • de aanvraag kan pas geldig worden ingediend nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod van de kredietinstelling nopens de aanvraag tot het bekomen van een hypothecaire lening en ten laatste 1 jaar na het betrekken van de woning. De datum van domiciliewijziging geldt als datum van ingebruikneming.
 • de aanvrager dient met het oog op het verkrijgen van de premie bij een erkende kredietinstelling een hypothecaire lening  van minstens 25.000 EUR aan te gaan, met een minimum looptijd van 10 jaar. De lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek, of een voorrecht op de te bouwen of te kopen woning.
 • Het inkomen van de aanvragers (en alle inwonenden) mag niet meer bedragen dan 30.640 euro, te verhogen met 1.600 euro per inwonende persoon ten laste.

Uitgebreide voorwaarden: zie "formulieren - toelichting"

De gemeentelijk bouw- of aankooppremie bedraagt 620 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met een aanvullende premie van 62 euro per persoon ten laste.

Volgende personen worden beschouwd als persoon ten laste:

 • het inwonend kind waarvoor op de indieningsdatum kinderbijslag of wezentoeslag wordt uitbetaald;
 • elke erkende ernstig gehandicapte (aanvrager of familielid) die deel uitmaakt van het gezin, die ook de woning zal betrekken.

Een verhoging van de tegemoetkoming ten bedrage van 62 euro wordt verleend indien de woning specifiek is of wordt aangepast aan de fysieke gesteldheid van een bejaard of gehandicapt gezinslid. Het gezinslid dient op de indieningsdatum minstens 60 jaar oud te zijn en het gehandicapt gezinslid moet getroffen zijn door lichamelijke gebreken die in beide gevallen tot gevolg hebben dat specifieke werken aan de woning zijn uit te voeren. In een medisch attest van de behandelende geneesheer dient te worden aangeduid welke specifieke werken en speciale uitrusting noodzakelijk zijn om die gezinsleden in staat te stellen hun activiteiten van het dagelijks leven zo goed mogelijk tot ontplooiing te brengen.

Verdere informatie omtrent deze premie kan u krijgen op het nummer 09 243 14 39

reglement ( 557.3 kB)

Formulieren

Zowel het "aanvraagformulier bouw- en aankooppremie" als het "formulier B"  moeten ingevuld worden als u de premie wil aanvragen.
Het is aangeraden om de toelichting volledig door te nemen voordat u de premie aanvraagt.