Sociale tegemoetkoming gebruik openbare nutsvoorzieningen

Bevolking

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 02
F 09 243 14 01
bevolking@zulte.be
Medewerkers

Een jaarlijkse sociale tegemoetkoming wordt verleend aan bepaalde categorieën van inwoners, zijnde:

  • 35 euro per jaar voor de gezinnen met minstens 3 ongehuwde kinderen in leven die nog deel uitmaken van het gezin;
  • 35 euro per jaar voor de gezinnen die een mindervalide persoon hebben, deel uitmakend van het gezin, en met een invaliditeit van minstens 66% of met een arbeidsongeschiktheid (66% invalide of 66% erkend RIZIV). Het attest van invaliditeit moet geldig zijn op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt verleend en dient samen met het aanvraagformulier afgeleverd vóór 1 november van het jaar waarvoor de toelage wordt verleend, door de aanvrager zelf of door de mutualiteiten.

Elk jaar zal als uitgangspunt gelden de samenstelling van het gezin op één januari van het jaar van de toekenning van de toelage. De gerechtigden dienen op datum van 1 januari van het jaar van de toekenning van de toelage minstens één jaar (volgens de bevolkingsregisters) in onze gemeente gehuisvest te zijn.

Voor de toepassing van dit besluit onder gezin verstaan moet worden :

  • Hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
  • Hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

Aan personen die in “gemeenschappen/tehuizen” en de personen die in serviceflats wonen wordt er geen sociale tegemoetkoming toegekend.

De tegemoetkomingen zijn onderling niet cumuleerbaar en er wordt slechts één toelage per gezin verleend.

Voor de subsidie moet elk jaar een aanvraag ingediend worden, tenzij u over een attest van onbeperkte duur beschikt die u eenmalig ingediend hebt. Dit aanvraagformulier verschijnt elk jaar in het gemeentelijk informatieblad. Het moet ingediend worden voor 1 november samen met uw attest van invaliditeit.