RUP 32 Quintyn

Scopingsnota

 • Bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota.
 • Bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen.
 • Geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

De volgende stappen in de opmaak van het RUP zijn:

 • opmaak voorontwerp RUP
 • plenaire vergadering
 • voorlopige vaststelling ontwerp RUP door gemeenteraad
 • openbaar onderzoek
 • definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

Situering

Het bedrijfsgebouw van het bedrijf is gelegen langsheen de Staatsbaan. Dit is een verbindingsweg tussen de stedelijke gebieden van Gent en Kortrijk. Het bedrijf situeert zich tussen de stedelijke kern van Waregem en de kern van Zulte.

Toelichting

Het RUP heeft tot doel de uitbreidingsmogelijkheden cfr. de aanvraag tot planologisch attest te bestendigen en hiermee rekening te houden met de randvoorwaarden die toen werden opgelegd nl. groene inbuffering van de bedrijfssite en heraanleg van de semi-verharde berm.

Inhoud van de aanvraag op korte termijn:

 • uitbreiding werkplaats
 • landschappelijke inkleding
 • bedrijfswoning