Gemeentelijke corona-taskforce stelt toekomstplan voor

  • 15 juli 2020

Voor 500.000 euro toekomstgerichte investeringen in lokale economie, welzijn, zorg en verenigingsleven om terug te vechten uit crisis

De gemeente Zulte plant voor ongeveer 500.000 euro aan maatregelen om op een sterke en duurzame manier terug te vechten uit de coronacrisis. Het gaat om toekomstgerichte investeringen die gericht zijn op de lokale economie, welzijn, zorg en het verenigingsleven. De gemeentelijke taskforce, bestaande uit alle fracties en betrokken sectoren, maakte hiervoor een toekomstplan op. Eind augustus wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur nam helemaal in het begin van de coronacrisis, eind maart al, de princiepsbeslissing om een gemeentelijk steunfonds te installeren. Hiermee wil het bestuur de lokale actoren ondersteunen die getroffen zijn door het coronavirus. Er werd hiervoor 400.000 euro vrijgemaakt. Later kwamen hier nog ongeveer 200.000 euro Vlaamse en federale middelen bij.

Het gemeentebestuur maakte een grondige oefening hoe deze middelen het best ingezet kunnen worden, op basis van de specifieke noden van elke sector. Hiervoor werd een taskforce geïnstalleerd, met vertegenwoordiging van alle politieke fracties, betrokken adviesraden en lokale deskundigen. De taskforce kon in een uitstekende verstandhouding samenwerken en resultaten boeken. Ze stelt een reeks maatregelen voor die gericht zijn op drie gelijkwaardige domeinen: de lokale economie, de welzijns- en zorgsector en het verenigingsleven.

Elke maatregel is gericht naar de toekomst. De taskforce wil niet zomaar geld uitdelen. Wel wil ze gerichte investeringen doen en vooruitdenken, zodat de getroffen sectoren op een sterke en duurzame manier kunnen terugvechten uit de crisis.

Door een gerichte aanpak en de extra ondersteuning door Vlaamse en federale middelen, blijft van de voorziene gemeentelijke middelen nog ruim 100.000 euro over. Dit budget kan de gemeente later gebruiken voor nieuwe acties en investeringen. De coronacrisis is immers nog niet voorbij. Belangrijk is ook dat de gemeentelijke middelen betaald kunnen worden uit het overschot op de jaarrekening 2019 en dus geen invloed hebben op andere geplande investeringen.

Lokale economie
Het gemeentebestuur wil de lokale handelaars ondersteunen. Er worden verschillende acties opgezet die inzetten op “winkelhieren” en de lokale consumptie in Zulte stimuleren. Momenteel loopt al een spaarkaartactie, tot eind september. Vervolgens zal elk gezin een kortingsbon van 10 euro ontvangen, te gebruiken in de periode oktober-januari bij een minimale besteding van 20 euro, en enkel in lokale handels- en horecazaken die tijdens de lockdown verplicht hun deuren hebben moeten sluiten. Wie dit wenst, kan zijn of haar bon overdragen aan een gezin dat het moeilijk heeft of aan het Sociaal Huis. Zultse bedrijven zullen aan een voordeliger tarief (-15%) Zultebonnen kunnen aankopen als geschenk voor hun personeel. Alle gemeentelijke investeringen in deze acties komen zo uitsluitend en rechtstreeks de lokale economie ten goede.

Verder krijgen de Zultse bedrijven en handelaars logistieke ondersteuning via een voorraad alcoholgel (het gebruik hiervan zal een blijver zijn) en het gratis gebruik van de gemeentelijke zalen (indien beschikbaar) voor vergaderingen of opleidingen, waarbij de afstand beter bewaard kan worden. Eerder was al beslist om horecazaken toe te laten hun terras tijdelijk uit te breiden en geen terrasbelasting te heffen in 2020.

Welzijn en zorg
De taskforce heeft bijzondere aandacht voor mensen die het omwille van de coronacrisis moeilijk krijgen. Het Sociaal Huis verwacht een stijgende nood aan individuele hulpverlening voor kwetsbare inwoners. De coronacrisis zal nog lang zijn gevolgen hebben: mensen die hun job tijdelijk of definitief verliezen, kleine zelfstandigen in moeilijkheden, meer mensen die komen aankloppen voor hulp. Er wordt extra budget vrijgemaakt waarmee de sociale dienst en het bijzonder comité individuele steun kunnen bieden aan wie het nodig heeft. Dit is steeds maatwerk.

Verder zijn er verschillende acties om het welzijn te bevorderen en “outreachend” te werken: de voedselhulp wordt uitgebreid met hygiëne-, groente- en fruitpakketten, het Sociaal Huis start met laagdrempelige zitdagen in elke deelgemeente (project “koffie en formulieren”), er komen projecten rond buurtzorg en inzameling van gebruikte computers voor kansarmen, kinderen in kansarmoede krijgen spel- en beleefkitten.

Senioren krijgen extra aandacht via blijvende belrondes tegen eenzaamheid en de organisatie van kleinschalige, coronaveilige ontmoetingsmomenten.

Er is ook sterke aandacht voor de lokale zorgsector. Zo legt de gemeente een strategische voorraad mondmaskers aan om te gebruiken in geval van nood. Voor het woonzorgcentrum komt er een project met digitale fietstochten voor de bewoners, om zo hun mentale welzijn te bevorderen. Ook de lokale Rode Kruis-afdeling krijgt een bijzondere toelage. Het reeds voorziene mantelzorgcafé zal vervroegd opgestart worden tegen begin 2021, om ook deze groep zorgverleners goed te ondersteunen. Scholen en onthaalouders krijgen logistieke ondersteuning via handgeldispensers.

Verenigingsleven
Het gemeentebestuur wil ook het bloeiende lokale verenigingsleven steunen. Veel verenigingen zagen hun activiteiten afgelast worden en daarmee ook de bijhorende inkomsten. Als investering om hun werking voort te kunnen zetten, worden de gemeentelijke werkingssubsidies voor alle verenigingen in 2020 eenmalig met 50% verhoogd. Verder komt er een extra tegemoetkoming aan verenigingen die door corona een activiteit moesten annuleren waarvoor ze reeds kosten gemaakt hadden. Jeugdverenigingen krijgen extra ondersteuning voor de coronagerelateerde kosten die ze moeten maken voor hun zomerkampen. De huurgelden voor 2020 aan lokale verenigingen worden kwijtgescholden.

Naast financiële ondersteuning is er ook logistieke ondersteuning via hygiëne-investeringen in de gemeentelijke infrastructuur. Via de adviesraden zal er ook aandacht zijn voor andere noden van het verenigingsleven.

Ten slotte komt er een extra ondersteuning van 100 euro in Zultebonnen voor lokale straat- en buurtfeesten. Corona heeft het belang en de meerwaarde aangetoond van sterke, solidaire buurtwerkingen.

De door de taskforce voorgestelde maatregelen zijn hier na te lezen:
Corona noodfonds Zulte steunt
Samenvatting taskforce

Eind augustus wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.