Belasting op leegstand en verkrotting

Zulte heft een belasting op leegstaande gebouwen, woningen en/of kamers.

Doelgroep

 • de eigenaar van een leegstaande woning, gebouw en/of kamer

Voorwaarden

 • Het gebouw moet ingeschreven zijn in het leegstandsregister van de gemeente.
 • Het gebouw moet, vanaf datum van inschrijving in het leegstandsregister, minstens 12 opeenvolgende maanden leeg staan.

Procedure

1. Leegstandsregister

 • Bij een vermoeden van leegstand maakt de gemeente een administratieve akte tot vaststelling van de leegstand op.
 • De eigenaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de opname in het leegstandsregister.
 • De eigenaar kan, binnen de 30 dagen, beroep aantekenen tegen deze vaststelling.

2. Aanslagbiljet

 • De eigenaar van het leegstaand pand dat langer dan 12 maand opgenomen is in het leegstandregister, ontvangt een aanslagbiljet van de gemeente.
 • Dit dient te worden betaald binnen de 2 maanden na ontvangst.

3. Bezwaarschrift

 • De eigenaar kan bezwaar tegen het aanslagbiljet indienen bij het College van burgemeester en schepenen.
  • binnen de 3 maanden
  • schriftelijk
  • ondertekend
  • met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent
  • eventueel uitdrukkelijk vermelden dat je gehoord wil worden

Bedrag

 • 1.110 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
 • 90 euro voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet
 • 340 euro voor elk overig gebouw of woning (appartement, loft, ...)
 • Volgende jaren:
  • bedrag basisbelasting x het aantal jaar leegstand
  • er wordt geen rekening gehouden met eventuele vrijstellingen d.w.z. wanneer de vrijstelling verlopen is, geldt de datum van de administratieve akte als initiële datum voor opname in het leegstandsregister.

Uitzonderingen

Belastingsplichtigen voor wie een vrijstelling geldt

 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft.

  • het bewijs wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening.
  • de vrijstelling geldt slechts voor de woning die laatst bewoond werd.
 • de belastingplichtige die in een serviceflat verblijft.
 • de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis.
  • het bewijs wordt geleverd door de instelling of ziekenhuis.
  • de vrijstelling geldt slechts voor de woning die laatst bewoond werd.
 • de belastingplichtige waarvan de handelsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing.
 • de belastingplichtige die zich in een geval van overmacht bevindt d.w.z. redenen te wijten buiten de wil van de zakelijke gerechtigde van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een einde stelt aan de leegstand.
 • de belastingplichtige die als nieuwe zakelijke gerechtigde vrijgesteld is gedurende 2 opeenvolgende belastingjaren na het verkrijgen van het zakelijk recht.
 • de belastingplichtige waarvan het pand voorkomt op de gemeentelijke lijst van tweede verblijven en waarvoor reeds een belasting wordt geïnd.
 • indien de houder van het zakelijk recht:
  • een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is;
  • een andere sociale huisvestingorganisatie is;
  • een autonoom gemeentebedrijf is;
  • een intergemeentelijke vereniging is;
  • voor zover het panden betreft die voorwerp uitmaken van een huidig/toekomstig project m.b.t. het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving. De vrijstelling geldt voor de eerste 2 aanslagjaren.

Gebouwen waarbij een vrijstelling geldt

 • Het gebouw is gelegen binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan.
 • Het gebouw kan geen voorwerp meer uitmaken van een omgevingsvergunning, omdat een voorlopig of definitief onteigeningplan is vastgesteld.
 • Het gebouw is krachtens decreet beschermd als monument, of opgenomen op een ontwerp van lijst tot bescherming als monument.
 • Het gebouw werd vernield of beschadigd door een plotse ramp. De vrijstelling geldt 3 jaar volgend op de datum van vernietiging of beschadiging.
 • Het gebouw kan niet gebruikt worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een strafrechterlijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure. De vrijstelling geldt tot 1 jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod.
 • Het gebouw wordt gerenoveerd:
  • indien het gaat om vergunningsplichtige handelingen:
   • moet je een niet vervallen omgevingsvergunning kunnen voorleggen
   • de vrijstelling geldt gedurende 3 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning;
  • indien het gaat om niet-vergunningsplichtige handelingen:
   • moet je een gedetailleerde renovatienota voorleggen, die betrekking heeft op de woonfunctie van het gebouw. De vrijstelling geldt voor 3 jaar en kan maar éénmalig worden toegekend.
 • Het gebouw is een nieuwbouw. De vrijstelling geldt voor 7 jaar.
 • De woning maakt het voorwerp uit van een overeenkomst met het oog op het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken in de zin van artikel 18 § van de Vlaamse Wooncode.
 • De woning maakt het voorwerp uit van een door de gemeente, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse wooncode.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Warning 15 augustus gesloten